Tezsiz Yüksek Lisans Süreci


Tezsiz Yüksek Lisans Sürecini İndirmek İçin Tıklayınız


   

 

 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ

(ÖRGÜN VE 2.ÖĞRETİM PROGRAMLAR)


Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının azami süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 3 yarıyıldır. Öğrenciler 3 yarıyıl içerisinde 10 ders ve 1 Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadır.

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları ve örgün tezsiz yüksek lisans programları eğitimi yüz yüze yapılmaktadır.

AKIŞ SÜRECİ

 BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Koşulları: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumunda lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru İşlemi: Aday, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OİBS) kayıt oluşturarak (oibsr.mersin.edu.tr) Uzaktan Öğretim (UÖ) programlarından en fazla 2 tanesini seçer.

Kabul İşlemi ve İlanı: Başvuran öğrencilerin lisans akademik not ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru olacak şekilde sıralanarak asil ve yedek liste oluşturulur ve aday başvuru ekranından sonuçlar duyurulur.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

Öğrenci Numarası Atama: Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında önce asil listede yer alan öğrencilerin kaydı alınır, bu işlem tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Öğrenim Ücreti Yatırma (2. Öğretim Öğrencileri için): Öğrencinin kesin kaydının tamamlanması için Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen 2. öğretim katkı payı ücretini yatırması gerekir.  Öğrenci, her dönem için tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri  (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.


DERS KAYIT İŞLEMLERİ VE KATKI PAYI ÖDEMESİ

Ders Seçimi: Öğrenci, OİBS üzerinden akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Anabilim Dalının belirlediği seçmeli/zorunlu ders listesinden derslerini seçer ve kaydeder.

Katkı Payı Ödemesi (2.Öğretim Öğrencileri için): Ders aşamasındaki öğrenci, 2. ve 3. Dönemlerinde de tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri  (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır. Ödeme yapılmaması durumunda, öğrencinin ders kaydı o dönem iptal edilir.

Derslerin Onaylanması: Danışman, seçilen dersleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde onaylar.


DERS DÖNEMİ

Tezsiz YL programları her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.  Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders (30 Kredi) ve 1 Dönem Projesi dersinden oluşur.

Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

DÖNEM PROJESİ

***Öğrenci dönem projesi dersini en erken ikinci yarıyılda, en geç üçüncü yarıyıldan almak ve dönem projesini EK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda vermek zorundadır.

Proje Konusu öğrenci ve Danışmanı tarafından dönem başında belirlenir. Danışman, Dönem Projesi notunu başarılı/başarısız olarak ilgili dönemin final sınavlarıyla birlikte ÖİBS’de ilan eder. Dönem projesi için bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

MEZUNİYET VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

Mezuniyet: Ders dönemi sonunda ilgili ABD’nın belirlediği sayıda (zorunlu/seçmeli) dersleri ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci ilgili dönemin sonunda mezun olur.

3 Ders Sınavı: Program kapsamında alması gereken zorunlu, seçmeli dersler ve dönem projesini alan öğrencilere ikinci yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders için ayrıca sınav hakkı tanınır (Dönem Projesi Dahil). Bu sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on iş günü içinde yapılır.

Diploma basım işlemleri tamamlandığında Enstitümüz web sayfasında duyuru yayınlanmaktadır.

Mezuniyeti tamamlanan öğrenciler, diploma basım işlemleri tamamlandığında, Öğrenci İlişik Kesme Formu’nu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurup gerekli imzaları tamamlatarak Enstitüye teslim eder.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr