Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Süreci


Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Sürecini İndirmek İçin Tıklayınız


   

 

 MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ 

AKIŞ SÜRECİ

Uzaktan Öğretim (UÖ) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, internet ortamında derslerin işlendiği bir programdır. Programın azami süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 3 yarıyıldır. Öğrenciler 3 yarıyıl içerisinde 10 ders (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı programı için 13 ders) ve 1 Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadır.

 BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Koşulları: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumunda lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olmak.

Başvuru İşlemi: Aday, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OİBS) kayıt oluşturarak (oibs.mersin.edu.tr) Uzaktan Öğretim (UÖ) programlarından en fazla 2 tanesini seçer.

Kabul İşlemi ve İlanı: Başvuran öğrencilerin lisans akademik not ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru olacak şekilde sıralanarak asil ve yedek liste oluşturulur ve üniversite internet sayfasında sonuçlar yayınlanır.

KESİN KAYIT İŞLEMİ

Öğrenci Numarası Atama: Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında önce asil listede yer alan öğrencilerin kaydı alınır, bu işlem tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Her bir programa kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından birer öğrenci numarası atanır.

Öğrenim Ücreti Yatırma: Bu programlarda öğrenim görmek için öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen UÖ katkı payı ücretini her dönem için yatırması gerekir.  Öğrenci, her dönem için tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.

Danışman Atama: Enstitü , katkı payını yatıran her öğrenciye, ilgili ABD’nin önerdiği bir danışman atar. Öğrenci, isterse ilgili ABD'na gerekçesini belirten bir dilekçe ile başvurarak danışman değişikliği talebinde bulunabilir ve bu talep Enstitü Yönetim Kurulunda (EYK) görüşülmek üzere ABD başkanlığınca Enstitüye iletilir. (MEÜ.EÖ.FR-336).

 DERS KAYIT İŞLEMLERİ VE KATKI PAYI ÖDEMESİ

Ders Seçimi: Öğrenci , OİBS üzerinden akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Anabilim dalının belirlediği seçmeli/zorunlu ders listesinden derslerini seçer ve kaydeder.

Katkı Payı Ödemesi: Ders aşamasındaki öğrenci, 2. Ve 3. Dönemlerinde de tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.  Ödeme yapılmaması durumunda, öğrencinin ders kaydı o dönem iptal edilir. 

Derslerin Onaylanması: Danışman, seçilen dersleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde onaylar.

DERS DÖNEMİ

Uzaktan Öğretim Tezsiz YL programlarında ders dönemi 3 (üç) yarıyıl olup, öğrenci, toplamda 10 ders (30 Kredi) ve Dönem Projesi dersini (son döneminde) başarıyla tamamlamak zorundadır.

Not:  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Ana Bilim Dalında bu sayı 13 ders ve 1 Dönem Projesidir  (39 kredi).

 

Derslerin İşlenmesi: Dersler, UEYS (ueys.mersin.edu.tr) üzerinden internet ortamında yapılmakta olup, öğrenci, enstitü tarafından kendisine verilen UEYS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak ders materyallerine erişebilir, dersleri canlı ya da arşivden izleyebilir.

Final ve bütünleme sınavları fiziksel olarak Enstitünün ilan ettiği yerde yapılmaktadır.

 DÖNEM PROJESİ

Dönem Projesi, yalnızca üçüncü döneminde olan öğrencilerin alabileceği bir derstir.

Proje Konusu öğrenci ve Danışmanı tarafından dönem başında belirlenir. Öğrenci, projeyi ilgili dönem sonunda (3.yarıyıl sonunda) Danışmanına teslim etmek zorundadır. Danışman, Dönem Projesi notunu başarılı/başarısız olarak ilgili dönemin final sınavlarıyla birlikte ÖİBS’de ilan eder.. Dönem projesi için bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

 MEZUNİYET VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ


Mezuniyet: Ders dönemi sonunda ilgili ABD’nın belirlediği sayıda (zorunlu/seçmeli) dersleri ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci üçüncü dönemin sonunda mezun olur.

3 Ders Sınavı: Öğrenci, 3. Döneminin Bütünleme sınavları sonrasında eğer 3 ders veya daha az sayıda olan derslerinden (Dönem Projesi Dahil) başarısız olursa akademik takvimde belirtilen tarihlerde 3 DERS SINAVI’na alınır. 3 ders sınavında başarılı olan öğrenciler mezuniyete hak kazanır, aksi takdirde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

Mezuniyete hak kazanan öğrenciler, Öğrenci İlişik Kesme Formu’nu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurup gerekli imzaları tamamlatarak Enstitüye teslim eder.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Fakültesi Binası, Kat: 2 Çiftlikköy Kampüsü, 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr