Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Süreci
   

 

 MERSİN ÜNİVERSİTESİ

 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SÜRECİ 

AKIŞ SÜRECİ

Uzaktan Öğretim (UÖ) Tezsiz Yüksek Lisans Programı, internet ortamında derslerin işlendiği bir programdır. Programın azami süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 3 yarıyıldır. Öğrenciler 3 yarıyıl içerisinde 10 ders (İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı programı için 11 ders) ve 1 Dönem Projesini başarıyla tamamlamak zorundadır.

 BAŞVURU ve KABUL İŞLEMLERİ

Başvuru Koşulları: En az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumunda lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış ve öğretim görmüş olanlar ile lisans çalışmalarını yurt dışında tamamlamış ve diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olanlar başvuruda bulunabilir.

Başvuru İşlemi: Aday, Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminde (OİBS) kayıt oluşturarak (oibsr.mersin.edu.tr) Uzaktan Öğretim (UÖ) programlarından en fazla 2 tanesini seçer.

Kabul İşlemi ve İlanı: Başvuran öğrencilerin lisans akademik not ortalaması en yüksekten en düşüğe doğru olacak şekilde sıralanarak asil ve yedek liste oluşturulur ve aday başvuru ekranından sonuçlar duyurulur.

KESİN KAYIT İŞLEMİ

Öğrenci Numarası Atama: Akademik takvimde belirlenen tarihler arasında önce asil listede yer alan öğrencilerin kaydı alınır, bu işlem tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlara yedek listeden öğrenci kaydı yapılır.

Öğrenim Ücreti Yatırma: Bu programlarda öğrenim görmek için öğrencinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından her yıl belirlenen UÖ katkı payı ücretini her dönem için yatırması gerekir. Öğrenci, her dönem için tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.

 DERS KAYIT İŞLEMLERİ VE KATKI PAYI ÖDEMESİ

Ders Seçimi: Öğrenci , OİBS üzerinden akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında Anabilim dalının belirlediği seçmeli/zorunlu ders listesinden derslerini seçer ve kaydeder.

Katkı Payı Ödemesi: Ders aşamasındaki öğrenci, 2. Ve 3. Dönemlerinde de tahakkuk eden ücreti, akademik takvimde belirtilen ders seçimi ve katkı payı yatırma tarihleri (akademik takvimdeki Enstitü kayıt yenileme haftası) içerisinde Ziraat Bankası ATM’leri veya Ziraat Bankası mobil şubesi üzerinden yatırır.  Ödeme yapılmaması durumunda, öğrencinin ders kaydı o dönem iptal edilir. 

Derslerin Onaylanması: Danışman, seçilen dersleri akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde onaylar.

DERS DÖNEMİ

Uzaktan Öğretim Tezsiz YL programları her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır.  Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans programı, 90 AKTS karşılığı olan toplam otuz ulusal krediden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders (30 Kredi) ve 1 Dönem Projesi dersinden oluşur.

Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için notunun, 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Dönem projesi dersi kredisiz olup bu dersi alan öğrenciler başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Not:  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Ana Bilim Dalında bu sayı 11 ders ve 1 Dönem Projesidir  (39 kredi).

Derslerin İşlenmesi: Dersler, UEYS (ueys.mersin.edu.tr) üzerinden internet ortamında yapılmakta olup, öğrenci, enstitü tarafından kendisine verilen UEYS kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak ders materyallerine erişebilir, dersleri canlı ya da arşivden izleyebilir.

Final ve bütünleme sınavları fiziksel olarak Enstitünün ilan ettiği yerde yapılmaktadır.

 DÖNEM PROJESİ

***Öğrenci dönem projesi dersini en erken ikinci yarıyılda, en geç üçüncü yarıyıldan almak ve dönem projesini EK tarafından belirlenen esaslara göre yazılı bir rapor halinde aldığı yarıyıl sonunda vermek zorundadır.

Proje Konusu öğrenci ve Danışmanı tarafından dönem başında belirlenir. Danışman, Dönem Projesi notunu başarılı/başarısız olarak ilgili dönemin final sınavlarıyla birlikte ÖİBS’de ilan eder. Dönem projesi için bütünleme sınavı yapılmamaktadır.

 MEZUNİYET VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ


Mezuniyet: Ders dönemi sonunda ilgili ABD’nın belirlediği sayıda (zorunlu/seçmeli) dersleri ve Dönem Projesini başarıyla tamamlayan öğrenci ilgili dönemin sonunda mezun olur.

3 Ders Sınavı: Program kapsamında alması gereken zorunlu, seçmeli dersler ve dönem projesini alan öğrencilere ikinci yarıyılın sonunda başarısız olunan en fazla üç ders için ayrıca sınav hakkı tanınır (Dönem Projesi Dahil). Bu sınavlar ilgili yarıyıl sonu sınavlarını takip eden on iş günü içinde yapılır.

Diploma basım işlemleri tamamlandığında Enstitümüz web sayfasında duyuru yayınlanmaktadır.

Mezuniyeti tamamlanan öğrenciler, diploma basım işlemleri tamamlandığında, Öğrenci İlişik Kesme Formu’nu (MEÜ.EÖ.FR-348) doldurup gerekli imzaları tamamlatarak Enstitüye teslim eder.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İletişim Bilgileri

Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Binası,
Zemin Kat (İletişim Fakültesi Karşısı) 33343 Yenişehir-MERSİN
(324) 341 30 26
(324) 361 02 87 (Fax)
sosyalbilimler@mersin.edu.tr